Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pozwólcie dzieciom!

CELE DZIAŁANIA:

1) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 11 SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH ORAZ ŻŁOBKA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W MARKACH.
2) WSPIERANIE ROZBUDOWY I WYPOSAŻENIA BAZY PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, FINANSOWANIE ZAKUPU POMOCY NAUKOWYCH I SZKOLNYCH, DOFINANSOWANIE WSZELKICH INWESTYCJI I REMONTÓW BUDYNKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH.
3) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ INTELEKTUALNY, EMOCJONALNY, PSYCHICZNY, MORALNY I DUCHOWY DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH.
4) UMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY.
5) POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
6) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
7) KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH OCHRONĘ DÓBR KULTURY, SZTUKI I TRADYCJI NARODOWEJ.
8) DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI.
9) DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY.
10) WSPIERANIE ROZWOJU POSTAW INNOWACYJNYCH I KREATYWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
11) REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY RODZINOM I OSOBOM WYCHOWUJĄCYM DZIECI, BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 12) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
13) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TURYSTYKI, KRAJOZNAWSTWA I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
14) UPOWSZECHNIANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIZJI CZŁOWIEKA I ŚWIATA.
15) UPOWSZECHNIANIE REKREACJI, WYPOCZYNKU, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. CIĄG DALSZY W STATUCIE

PREZES ZARZĄDU: s. Zofia Pliszka
CZŁONEK ZARZĄDU: s. Justyna Józefko
CZŁONEK ZARZĄDU: Jarosław Kumor
CZŁONEK ZARZĄDU: Mariusz Marcinkowski

SIEDZIBA:
Marki, ul. Kasztanowa 21

PKO BP
56 1020 1042 0000 8302 0402 7256

Zobacz także