Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

  
W związku z decyzją MEN i na podstawie dotychczasowych deklaracji rodziców z przeprowadzonej ankiety, Organ Prowadzący postanawia, że od 6.05.2020r. nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi.
Prosimy wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety o jej wypełnienie. Jest to dla nas ważne i konieczne do właściwej organizacji pracy przedszkola, w tym opracowania wewnętrznych procedur dotyczących bezpieczeństwa w okresie stanu epidemicznego COVID-19

 
Przedszkole w tym okresie będzie czynne od godz. 7.00 do 18.00. Liczebność w każdej grupie wiekowej będzie ograniczona - maksymalnie 12 dzieci.

 
Zasady obowiązujące Rodziców w czasie pandemii:

  
1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
2. Na terenie placówki umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren Przedszkola są zobowiązane zdezynfekować ręce.
3. Rodzice wyjaśniają dziecku konieczność przestrzegania zasad higieny – częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust itp.
4. W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia, indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną).
5. Opiekunowie dzieci wchodzą na teren placówki w maseczce ochronnej.
6. Rodzic kategorycznie nie przyprowadza dziecka do przedszkola jeśli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
7. Do przedszkola nie przyprowadza się dzieci, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe: kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.
8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
9. Korzystanie z wewnętrznego placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
10. Zalecane jest, by stałe osoby przyprowadzały dzieci do przedszkola. Ze względu na własne zdrowie i bezpieczeństwo nie powinny to być osoby powyżej 60 roku życia.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami MEN związanymi z otwarciem przedszkoli.
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte 
https://www.gov.pl/…/edukac…/otwieramy-przedszkola-od-6-maja


Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA RUSZA 1 MARCA 2023. W TYM MIEJSCU POJAWIĄ SIĘ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY 

 

FORMULARZ ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (proszę kliknąć i wypełnić)

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do naszego przedszkola:

O przyjęciu do Przedszkola Sióstr Rodziny Maryi w Markach decydują:

  • akceptacja katolickiego charakteru przedszkola i REGULAMINU,
  • rozmowa dyrektora z rodzicami i dzieckiem.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu tutaj.

LOGIN TO IMIĘ I NAZWISKO RODZICA PISANE RAZEM Z WIELKIEJ LITERY, NP. JanKowalski
HASŁEM JEST PIERWSZE 6 CYFR NUMERU PESEL RODZICA!

Pozwólcie dzieciom!

CELE DZIAŁANIA:

1) WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 11 SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH ORAZ ŻŁOBKA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W MARKACH.
2) WSPIERANIE ROZBUDOWY I WYPOSAŻENIA BAZY PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, FINANSOWANIE ZAKUPU POMOCY NAUKOWYCH I SZKOLNYCH, DOFINANSOWANIE WSZELKICH INWESTYCJI I REMONTÓW BUDYNKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR RODZINY MARYI W MARKACH.
3) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ INTELEKTUALNY, EMOCJONALNY, PSYCHICZNY, MORALNY I DUCHOWY DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH.
4) UMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY.
5) POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
6) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
7) KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH OCHRONĘ DÓBR KULTURY, SZTUKI I TRADYCJI NARODOWEJ.
8) DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI.
9) DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE WSPIERANIA, PROMOCJI I POMOCY W ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY.
10) WSPIERANIE ROZWOJU POSTAW INNOWACYJNYCH I KREATYWNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.
11) REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY RODZINOM I OSOBOM WYCHOWUJĄCYM DZIECI, BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 12) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.
13) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TURYSTYKI, KRAJOZNAWSTWA I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
14) UPOWSZECHNIANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIZJI CZŁOWIEKA I ŚWIATA.
15) UPOWSZECHNIANIE REKREACJI, WYPOCZYNKU, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. CIĄG DALSZY W STATUCIE

PREZES ZARZĄDU: s. Zofia Pliszka
CZŁONEK ZARZĄDU: s. Justyna Józefko
CZŁONEK ZARZĄDU: Jarosław Kumor
CZŁONEK ZARZĄDU: Mariusz Marcinkowski

SIEDZIBA:
Marki, ul. Kasztanowa 21

PKO BP
56 1020 1042 0000 8302 0402 7256

Zobacz także